دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحات 22 - 35
نویسندگان : حمیده امیرافضلی * و مجید ملا محمدی

چکیده :
امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ صنایعی ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ درﺻﺪد اﺣﯿﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻧﻮآوري، تغییر ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. بسیاری از شرکت های کوچک در حال اجرای استراتژی های بازاریابی هستند و این بصورت ناخودآگاه انجام می شود تا جایی که خود شرکت ها نمی دانند که مشغول انجام آن ها هستند. از این رو، کسب و کار های کوچک به محرک اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي درﺳﺖ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزهای مشتریان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮاي آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی :
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ، شرکت ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، استراتژی بازاریابی، ﻧﻮآوري