دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 148 - 176
نویسندگان : مسعود سعیدی فر *

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی در اداره کل مالیاتی استان لرستان می باشد. قلمرو مکانی تحقیق اداره کل مالیاتی لرستان و قلمرو زمانی نیز 1397را در بر می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان لرستان در سه سطح سازمانی کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 144 نفر بوده می باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. اطلاعات از دو طریق میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردید و در تحقیقات میدانی با استفاده پرسشنامه با طیف لیکرت و برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار EXCEL و برای محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كلموگروف-اسميرنف و بررسي آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیات از نرم افزار 23SPSS استفاده گرديد. سپس اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تشویقات و تسهیلات مالیاتی، مجازات مالیاتی، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی مؤثر می باشد.

کلمات کلیدی :
تمکین مؤدیان مالیاتی، تسهیلات مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، اداره کل مالیاتی استان لرستان


مشاهده مقاله
52
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳