دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 67 - 53
نویسندگان : امیر دلیلی * و نسیم شیبانی اصل و سمیه احیایی و مصطفی موحدی و مهرنوش ابراهیمی

چکیده :
در سالهای اخير ديدگاه مهندسی ارزش به عنوان کاربردی ترين روشهای کاهش هزينه ها در امور مهندسی محصولات و خدمات شرکت ها به کار رفته است. امروزه مهندسی ارزش به عنوان شکل کامل تری از روش تجزيه و تحليل ارزش در اغلب شرکت های توليدی ـ خدماتی، به ويژه در امور طراحی محصول و فرآيندهای توليد به کار گرفته می شود. این تکنیک با ماهیت منعطف و ساده، قابلیت انطباق با محدوده وسیعی از مسائل را داراست و به خوبی باسایر تکنیک ها و فعالیت های بهبود دیگر تلفیق می گردد. مراحل مطالعات ارزش یکی پس از دیگری انجام می شود و حجم زیادی از دانش، تولید، منتقل و ذخیره می شود لذا هم تغییر و تحولات دانش در درون این مراحل و هم حجم دانش انباشته شده در پایان هر مرحله نیازمند مدیریت و حفاظت است .با پيشرفت سريع فن آوری در روشهای توليد و ابداع مواد اوليه جديد، مهندسی ارزش امکان ساخت محصولات و مواد جديد را فراهم می نمايد.تجارت جهانی شرکتها را به طور فزاينده ای به سمت بازار رقابتی کشانده است. از همين روست که استفاده از روش تحليل ارزش و مهندسی ارزش ضرورت بيشتری پيدا کرده است. در طی سالهای اخير، روش تحليل ارزش، قابليت و امتيازهای خود را به اثبات رسانده است. اين روش يک ابزار قوی است که کاربرد آن نتايج مثبتی را به همراه دارد. روشی که ديدگاه های تثبيت شده و فعلی را به چالش می طلبد و غالباً به عنوان يک روش نقاد از عملکردهای معمول مديريتی شناخته می شود. هدف از انجام این مقاله بررسی مفهوم پردازی مهندسی ارزش در سازمان های تولیدی و خدماتی می باشد که در ابتدای تحقیق به بیان مقدمه سپس ادبیات نظری و پیشینه ی تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته و در آخر نتیجه گیری ارائه شد.

کلمات کلیدی :
ارزش پایدار، چرخه عمر، مهندسی ارزش


مشاهده مقاله
118
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱