دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 102 - 111
نویسندگان : مهدی داوری * و حرمت اصغری

چکیده :
عصر دیجیتال باعث تغییرات قابل توجهی در محیط سازمان ها و کسب و کارها شده است. سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین اجزای محیط کسب و کار پیشرفته و فناوری اطلاعات زمینه های پیشرفت و حفظ مزیت رقابتی سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است. مدیریت منابع انسانی الکترونیک مفهومی است که شامل استفاده از فناوری های مبتنی بر شبکه برای ارائه خدمات مربوط به مدیریت منابع انسانی در سازمان می باشد. اجرای فعالیت های مربوط به منابع انسانی الکترونیک مانند استخدام و کارمندیابی الکترونیک، جبران خدمات الکترونیکی، آموزش و توسعه الکترونیکی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد الکترونیکی تاثیر مثبتی بر کارکنان دارد. بسیاری از متخصصان بر این باورند که مدیریت منابع انسانی الکترونیک منجر به کاهش هزینه های اداری، افزایش سطح بهره وری، تسریع زمان پاسخگویی، بهبود فرآیند تصمیم گیری و توسعه خدمات مشتری می شود. لذا، الکترونیکی شدن سیستم مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا این سیستم راهبردی، انعطاف پذیر، مقرون به صرفه و مشتری محورتر شود. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر به طور سیستماتیک و به شیوه مرور فراترکیب منابع، ضمن مروری بر مفهوم مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان به معرفی مفاهیم مهم و کاربردی این حوزه پرداخته است.

کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی الکترونیک، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی دیجیتال


مشاهده مقاله
98
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳