دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 1 - 19
نویسندگان : وحید میرزایی * و میلاد دارابی و نسیم یادگار

چکیده :
این مقاله با هدف بررسی رابطه عدم امنیت شغلی با رفتار غیراخلاقی سازمانی: اثر تعدیل‌کننده هویت اخلاقی و شخصیت فعال کارکنان پیمانی شهرداری مشهد صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان پیمانی شهرداری مشهد به تعداد 1500 تشکیل داد که با استفاده از کوکران 306 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوانن نمونه انتخاب گردیدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عدم امنیت شغلی واتسون (1988)، پرسشنامه هویت اخلاقی آکوییونا و رید (2002)، پرسشنامه شخصیت فعال بتمن و کرانت (1993) و پرسشنامه رفتار غیراخلاقی سازمانی آمفرس و بینگهام (2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls 3 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم امنیت شغلی و بروز رفتار غیراخلاقی سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار می‌باشد. از سویی اثر تعدیل‌کنندگی هویت اخلاقی در رابطه عدم امنیت شغلی و بروز رفتارهای غیراخلاقی اثبات گردید، اما اثر تعدیل‌کنندگی شخصیت فعال در رابطه عدم امنیت شغلی و بروز رفتار غیراخلاقی سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی :
عدم امنیت شغلی، رفتار غیر اخلاقی سازمانی، هویت اخلاقی، شخصیت فعال


مشاهده مقاله
253
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲