دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحات 1 - 10
نویسندگان : اشرف فرهودی * و معصومه قنبری نیا

چکیده :
سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. رابطه بین رهبری و رضایت شغلی کارکنان سازمان، یک مسئله مهم می‌باشد و بعضی از محققان عنوان می‌کنند که رهبری با رضایت شغلی ارتباط مستقیم دارد. رهبری و تأثیر آن بر سازمان و کارکنان می‌تواند موضوع مطالعات و تحقیقات زیادی قرار بگیرد، از جمله سبک‌های رهبری می‌توان به سبک‌های رهبری تعاملی، حمایتی، مشارکتی، تحول آفرین، آمرانه و ... اشاره کرد که در این پژوهش تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پردیس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس به تعداد 61 نفر می‌باشد. جهت گرداوری اطلاعات از مطالعات کتابخوانی و میدانی استفاده شده است که ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول آفرین بأس و آولیو (1997) برای سنجش ابعاد رهبری تحول آفرین و پرسش نامه رضایت شغلی هرزبرگ برای سنجش ابعاد رضایت شغلی می‌باشد که پس از جمع آوری و تأیید روایی و سنجش پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه‌ها جمع آوری و داده‌های حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر رابطه معنی دار بین سبک رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پردیس می‌باشد.

کلمات کلیدی :
رهبری تحول آفرین، رضایت شغلی، آموزش و پرورش