دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 143 - 155
نویسندگان : فاطمه السادات سعادت فرد * و سیف‌اله فضل الهی قمشی

چکیده :
دنیای پیرامون ما مملو از نشانه‌ها و علائم است و ما از طریق این نشانه‌هاست که پیام‌هایی را بین خود رد و بدل می‌کنیم. نشانه‌شناسی علمی است که به مطالعه‌ی نظام نشانه‌ها می‌پردازد و سعی دارد تا با کشف دلالت میان دال و مدلول، معنای نهفته در نشانه‌ها، رمزها و علائم را آشکار سازد. تحلیل نشانه‌شناختی، یکی از روش‌های تحلیل کیفی است که به بررسی دال‌ها در راستای دستیابی به معنای آنها می‌پردازد. هدف از این پژوهش، نگاهی نو به روش پژوهش کیفی تحلیل نشانه‌شناختی است. این روش که در علوم فراوانی کاربرد دارد، یکی از روش‌های مهم در پژوهش کیفی است. پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت است، نشان می‌دهد که روش تحلیل نشانه‌شناختی تا چه حد اهمیت دارد، چه وجوه کاربردی دارد، تکنیک‌های آن کدامند، چه رویکردهایی دارد، تمایز آن با دیگر روش‌های پژوهش کیفی در چیست و در نهایت چه انتقاداتی به آن وارد است.

کلمات کلیدی :
تحليل نشانه‌شناختی، نشانه‌شناسی، پژوهش کیفی، نشانه، سمیوتیک


مشاهده مقاله
245
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱