دوره 5، شماره 15، تابستان 1402، صفحات 120 - 136
نویسندگان : کیوان کوهی نژاد *

چکیده :
تأمین دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار است. بدون شک یکی از مهم ترین معیارهای پیشرفت جامعه، وضعیت خدمات درمانی آن جامعه می باشد که ارتباط مستقیمی با تأمین به موقع و کافی داروهای حیاتی دارد.مدیریت زنجیره تأمین دارو، به عنوان یکی از عوامل اثر گذار اصلی در عملکرد بخش سلامت شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است با مطرح کردن رویکرد مدیریت زنجیره تامین ،به راهبردهای ناب، چابک ،تاب آوری و سبز در تولید دارو به طور همزمان توجه شود.در نتیجه ،با بکارگیری روش توصیفی _ پیمایشی و دریافت نظر بیست نفر خبره در صنعت دارو، هریک از ابعاد رویکرد لارج با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و به کمک نرم افزار تحت وب سلسله مراتبی فازی چانگ، وزن دهی و اولویت بندی شد.طبق نتایج بدست آمده راهبردهای سبز، تاب آوری،چابک و ناب به ترتیب اولویت اول تا چهارم را در تولید دارو داشتند.به عبارت دیگر تغییر در طراحی فرایندها و تولید به سوی فرایندهای دوستدار محیط زیست و همچنین تمرکز بر ایجاد وضعیتی متعادل و انطباق با شرایط محیطی اولویتهای اول و دوم معرفی شده اند.

کلمات کلیدی :
اولویت بندی، راهبرد، زنجیره تأمین، تولید دارو.


مشاهده مقاله
158
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ مرداد ۱۴۰۲