دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 109 - 87
نویسندگان : امین بنایی *

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت مسیر شغلی در معاونت های فنی و عمرانی مناطق ۳ و ۸ شهرداری تهران به عنوان مطالعه ی موردی انجام گردیده است. در این پژوهش از روش میدانی، پیمایشی استفاده شده است و به دلیل استفاده از پرسشنامه های استاندارد ؛ از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است با این حال مجددا پایایی به روش آلفای کرونباخ آزمون و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۵ نفر از کارکنان شهرداری تهران شاغل در قسمت معاونت فنی و عمرانی مناطق ۳ و ۸ می باشدو حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 40 نفر بدست آمده است. و سپس تحلیل داده ها به شیوه توصیفی (جدول توزیع فراوانی و میانگین) و استنباطی بوسیله نرم افزارspss انجام شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد توانمند سازی کارکنان بر چابکی سازمانی و مدیریت مسیر شغلی تاثیرگذار است و همچنین اثر میانجی مسیر شغلی در رابطه بین توانمند سازی کارکنان بر چابکی سازمانی مورد تایید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
توانمندسازی کارکنان، چابکی سازمانی، مدیریت مسیر شغلی


مشاهده مقاله
115
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱