دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 172 - 153
نویسندگان : رضا کامران راد * و محدثه باقری

چکیده :
با افزایش حجم داده ها، دسته بندی و تحلیل آن ها فرایندی پیچیده و پرچالش است که با پیشرفت فناوری اطلاعات در سطوح مختلف، تکنولوژی هوش تجاری نیز توسعه یافته است. در صورت اجرای نادرست آن شرکت، نه تنها سودی کسب نخواهد کرد، بلکه بر هزینه هایش نیز می افزاید. هدف اصلی این مقاله شناسایی و دسته بندی ابعاد و عواملی است که در موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری در سازمان ها، نقش کلیدی دارند. برای تحقیق حاضر شرکت سیمان فراز فیروزکوه به عنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب شده است. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، پیمایشی است. طرح پژوهش برای جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی و بررسی ادبیات می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی عوامل موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری پس از مطالعه تحقیقات پیشین، با استفاده از دو پرسشنامه، داده ها جمع آوری شد. جامعه آماری شامل مشاوران هوش تجاری و کارکنان شرکت مورد مطالعه می باشد، نمونه گیری به کمک فرمول کوکران و به صورت تصادفی انجام شد و سپس به کمک آزمون چولگی، فریدمن، دوجمله ای، تک نمونه ای به تحلیل آماری پرداخته شد و در نهایت مدل مفهومی ذهنی از نتایج پژوهش ارائه گردید. براساس بررسی به عمل آمده ده بعد و 66 فاکتور شناسایی و الویت بندی شد و شرکت مورد مطالعه در هشت بعد زیرساخت، ارائه خدمات سیستم، راهبردی، سازمانی، مالی، انسانی، مدیریتی و محیطی در شرایط مطلوبی قرار دارد و در دو بعد قابلیت سیستم و داده در سطح متوسطی قرار دارد.

کلمات کلیدی :
داده، فناوری اطلاعات، سیستم های هوش تجاری، پیاده سازی موفقیت آمیز.


مشاهده مقاله
439
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲