دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحات 134 - 122
نویسندگان : مسعود غلامزاده فرد *

چکیده :
فرهنگ شهروندی و پایبندی به اصول و قوانین زندگی شهری یک از ملاک های مهم رشد و توسعه زندگی شهری و دست یابی به توسعه و استانداردهای مناسب زندگی شهروندی است. يكی از اساسی ترين پیش نیازهای داشتن جامعه ای مناسب داشتن فرهنگی مناسب است واين مسئله محقق نمی شود مگر با رعايت اصول، قوانین و مقررات مورد نیاز زندگی شهروندان که عدم رعايت اين اصول توسط بعضی از افراد، شهروند را از ماهیت شهروندی خارج می سازد و توسعه شهری را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه فرهنگ شهروندی در توسعه مدیریت شهری صورت گرفته است. از لحاظ هدف یک پژوهش توسعه ای با رویکرد کاربردی است و از لحاظ شیوه اجرای پزوهش توصیفی مروری می باشد. در این رویکرد پژوهشگر ضمن توصیف متغیر فرهنگ شهروندی و ابعاد و مولفه های آن، در پی ارائه ابعاد و مولفه های مرتبط با فرهنگ شهروندی در ارتباط با مدیریت شهری می باشد. از لحاظ گردآوری داده ها به دو شکل مطالعات کتابخانه ای و ارزیابی پیشینه و پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با متغیرهای تحقیق با رویکرد تحلیل محتوا می باشد.یافته ها نشان داد که فرهنگ شهروندی عاملی مهم در جهت توسعه مدیریت شهری می باشد و نتایج پژوهش های پیشین سه حوزه مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان و هنجارپذیری از الگوهای شهرنشینی را از عوامل و شاخص های موثر در جهت توسعه و ارتقای مدیریت شهری بهینه می دانند.

کلمات کلیدی :
فرهنگ شهروندی، توسعه مدیریت شهری، مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجارپذیری