دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحات 56 - 65
نویسندگان : زهرا پور ابراهیمی *

چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سنجی بین سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع و کار شیفتگی کارکنان تامین اجتماعی شهر کرمان در سال 1397 می پردازد جامعه آماري اين تحقيق کلیه کارکنان شعب بیمه تامین اجتماعی استان کرمان است كه تعداد آنها 21 شعبه و کارکنان آن 612 نفر مي‌باشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 236 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب می شوند. در این بررسی از سه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه سواد اطلاعاتی با روایی 89/0 و پایایی 720/0 ، و مدیریت کیفیت جامع با روایی 912/0 و پایایی 870/0 و در نهایت پرسشنامه کار شیفتگی با روایی90/0 و پایایی831/0 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار SPSS ویراست 19 و Smart PLS 2 استفاده شد. بر اساس نتايج تحقیق ضریب معنی داری Z میان متغیر سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع کارکنان 451/22 می باشد که بیشتر از 96/1 است که نشان از رابطه سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع کارکنان است. همچنین براساس ضریب معنی داری Z میان متغیر سواد اطلاعاتی و کار شیفتگی کارکنان 804/113 می باشد که بیشتر از 96/1 است که نشان از رابطه سواد اطلاعاتی و کار شیفتگی کارکنان است. لذا پیشنهاد می گردد که با مدیران سازمان با افزایش سطح سواد اطلاعاتی کارکنان وضعیت مدیریت کیفیت جامع سازمان و همچنین کار شیفتگی کارکنان را بهبود بخشند.

کلمات کلیدی :
سواد اطلاعاتی، مدیریت کیفیت جامع، کار شیفتگی