دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 86 - 67
نویسندگان : علی دستفروش * و امیرعباس صالحی ساری قیه و شاپور صالحی فرگنی

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی(مورد مطالعاتی افراگستر گلزار)است. برخورداری از بينش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگيری آن‌که چگونه می‌توان ابزار تجزیه‌وتحلیل استراتژیک را در تنظيم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، و امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و ازنظر شیوه اجرا، توصیفی و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری این پژوهش را جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان شرکت افراگستر گلزار در استان تهران می‌باشد. از میان پرسشنامه‌های توزیع‌شده 19 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردیده است. به‌منظور پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد مقدار آلفای محاسبه‌شده برای کل پرسشنامه 0.952 است. ازآنجاکه مقادیر به‌دست‌آمده بیشتر از 70/0 می‌باشد می‌توان گفت پایایی مورد تائید قرار می‌گیرد. برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و اساتید استفاده‌شده است. بر اساس نتایج رگرسیون تفکر استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد. بر اساس نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه می‌گردد بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد. تفکر استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد مشترک در سازمان می‌شود. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف اسمیرینف به کمک نرم‌افزار علوم اجتماعی آماری استفاده ‌شده است.

کلمات کلیدی :
تفکر استراتژیک،توسعه منابع انسانی،اثربخشی آموزشی


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱