دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 222 - 207
نویسندگان : علی اصغر عطاردی *

چکیده :
هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان در استان البرز هست. در شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می‌یابد .بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه بطور پیوسته از طریق سرمایه‌گذاری به محصول، فرآیند و یا سیستم نوین تبدیل می‌گردد و در نتیجه عامل مهمی در نوآوری و بهره‌برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است .از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول تضمین‌کننده موفقیت و بقای سازمان‌ها می باشد، تجاری‌سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح می‌شود. روش تحقیق، کمی است و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، افرادی هستند که در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان البرز کار می‌کنند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی استفاده از نرم افزار SPSS و استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart Pls انجام شد. در پژوهش پییش رو، مؤلفه هاي بازاریابي موثر در موفقیت شركتهاي دانش بنیان در استان البرز مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. با این هدف، تأثیر چهار مؤلفه اي كه داراي بیشترین تكرار در پژوهش ها بودند شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض، به عنوان مؤلفه‌هاي بازاریابي این شركت ها مورد شناسایي قرار گرفت و این مؤلفه‌ها روي شاخص هاي موفقیت این شركتها كه مطابق با آئین نامه‌هاي شرکت ها دانش بنیان، شامل سه شاخص رشد مالي و رشد عملکردی هستند، آزمون شدند. نتایج بررسي آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري PLS ، نشان ميدهد كه اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض از طریق تأثیر بر شاخص عملکردی، بیشترین تاثیر را بر روي موفقیت این شركتها نسبت به شاخص مالی دارد.

کلمات کلیدی :
عوامل كلیدي موفقیت، مؤلفه هاي بازاریابي، شركتهاي دانش بنیان، استان البرز.