دوره 4، شماره 2-10، بهار 1401 - جلد دوم، صفحات 291 - 279
نویسندگان : محمدحسین هنرمند *

چکیده :
در سال هاي اخير، خريد الكترونيكي افزايش يافته است. افرادي كه از اين كانال ارتباطي براي بازاريابي و فروش كالاها استفاده مي كنند، دريافته اند مصرف كنندگان فقط به تحويل به موقع كالاها توجه نمي كنند، بلكه آنها به دنبال محصولاتي جديد و متنوع هستند. این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات میتواند محرکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسبوکارها میتواند تسهیل کنندهی فرآیند بهبودعملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکهه ای اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای مجازی مستقر درپاساژ پاسارگاد تهران بررسی گردیده، که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری میتواند محرّکی برای استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین در این کسب وکارها و تاثیر بر عمکرد فروش شود.

کلمات کلیدی :
شبکه ی اجتماعی آنلاین، ظرفیت نوآوری، عملکرد نوآوری


مشاهده مقاله
408
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲