دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 282 - 265
نویسندگان : شیدا دهیری * و امیر فاضل طهماسبی

چکیده :
امروزه «چابکي» به عنوان پارادايم غالب كسب وكار در هزاره سوم و به مثابه بهترين گزينه جهت بقاي سازمان ها مورد توجه عموم سازمان هاي توليدي و خدماتي قرار گرفته است. به دنبال اين توجه، تلاش هايي در راستاي رسيدن به سطح مطلوب و متناسبي از چابکي در اين سازمان ها جريان يافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير چابک سازی فرآیندها در بهبود عملکرد واحدهای صنعتی با در نظر گرفتن نقش میانجی بهره وری سازمانی و تفکر استراتژیک به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را 49 نفر از مدیران و مدیرهای فنی واحدهای شهرک صنعتی تهران تشکيل مي دادند که به صورت random انتخاب و لینک پرسشنامه برای آنها ارسال گردید. ابزار جمع آوري داده در اين تحقيق، پرسشنامه اي مشتمل بر 60 پرسش بود كه از پرسشنامه هاي استاندارد هر متغير استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طيف 5 نقطه اي ليکرت تنظيم شده بودند. گفتني است كه آناليز داده در بخش آمار استنباطي حسب نتيجه آزمون توزيع نرمال بر اساس روش ضريب همبستگي پيرسون و روش رگرسيون خطي و رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذيرفت. در پايان، نتايج تحقيق نشان داد كه چابک سازی فرآیندها و ابعاد آن و همچنین تفکر استراتژیک بر بهره وری سازمانی با توجه به نقش متغير ميانجي بهره وری سازمانی و تفکر استراتژیک اثر معناداری دارد.گفتني است كه اين پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ گردآوري اطلاعات توصيفي- پيمايشي و از نوع مطالعات اسنادي و ميداني مي باشد.

کلمات کلیدی :
خلاقيت سازماني، چابکي سازماني، عملکرد شغلي، تفکر استراتژیک


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱