دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 23 - 1
نویسندگان : نادر نقش بندی و هدی دادرس *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع150 شرکت(1050 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که استقلال کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.اندازه کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
استقلال کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی ، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، استرس کاری حسابرسان