دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 50 - 61
نویسندگان : جمشید کوشکی * و محمد خانی

چکیده :
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠـﺪد ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و دولتی ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ است. .مهندسی مجدد به معنی بازانديشی بنیادين و طراحی مجدد و ريشه ای فرايندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزينه، کیفیت، سرعت و خدمت است. بنابراين سازمانها به منظور انطباق فرايندهای کسب و کار با استراتژی و اهدافشان جهت کسب موفقیت ناگزير به مهندسی مجدد فرايندهای کاری خود هستند. اين مقاله با نگرشی جامع به فرايند مهندسی مجدد ويژگی های مهندسی مجدد در سازمانها ،مزايای مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی خواهیم پرداخت آن را شرح خواهد داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ میپردازیم به این ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ مهندسی مجدددر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﺟﺮاي BPR مسایلی ایجاد میشوند ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ : ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ BPRمورد توجه قرار دهیم و برای حل چالشهای ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺶ روي ﺑﺮدارﯾﻢ.

کلمات کلیدی :
مهندسی مجدد، ويژگی های مهندسی مجدد در سازمانها، چالش اجرای مهندسی مجدد در سازمانها


مشاهده مقاله
475
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱