دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 167 - 154
نویسندگان : غلامرضا توکلی و مهدی زمانی مزده *

چکیده :
خلاقیت و نوآوری به واسطه نقشی که در خلق ارزش برای سازمان‌ها داشته و یکی از ارکان انطباق با تغییرات محیط محسوب می‌شود، یکی از محورهای پژوهشی مورد علاقه پژوهشگران است. از طرفی از شهود بعنوان یکی از روش‌های دستیابی به خلاقیت نام برده و برخی محققین شهود را منبع خلاقیت‌های بشری عنوان کرده‌اند. پژوهشگران چهار سبک تفکر شهودی عاطفی، استنباطی، انتزاعی و تصویر بزرگ شناسایی کرده‌اند. هدف پژوهش، بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت در یک سازمان بزرگ خصوصی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. بمنظور جمع آوری داده ها برای بررسی فرضیه های پژوهش، پرسشنامه ای با 29 گویه برای سنجش سبک های تفکر شهودی و 50 گویه برای بررسی خلاقیت کارکنان، بین 280 نفر از کارکنان سازمان توزیع شد. از این بین 261 پرسشنامه قابل قبول عودت داده شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های همبستگی و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش مشخص شد که تمامی سبک‌های تفکر شهودی با خلاقیت رابطه مثبت و معنادار دارند و از میان سبک‌های تفکر شهودی، شهود تصویر بزرگ دارای بیشترین اثر و شهود استنباطی دارای کمترین تاثیر بر خلاقیت در سازمان مورد بررسی است.

کلمات کلیدی :
شهود، تفکر شهودی، تصمیم‌گیری شهودی، خلاقیت و نوآوری