دوره 4، شماره 2-10، بهار 1401 - جلد دوم، صفحات 193 - 180
نویسندگان : علی مقرب * و وحید رضازاده کمسایی و سعید امیری و کوثر جوادی

چکیده :
در محیط رقابتی امروز، مدیریت کیفیت جامع بعنوان یك فلسفه مدیریت، ابزاری لازم برای همه سازمان ها بمنظور بقاء در محیط تلقی می گردد. زیرا مدیریت کیفیت جامع ، سیستمی است که هدف اصلی آن افزایش کیفیت بوده و به عنوان یك منشاء نوآوری در شرایط رقابتی سازمان ها به ویژه سازمان های ارائه دهنده خدمات مورد اهمیت بوده و نقش بسزایی در رشد و بهبود آنها دارد .مدیریت کیفیت جامع نوعی استراتژی است که می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش مزیت رقابتی سازمان ها شود . تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصولات از چالش های مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمان ها را بر آن داشته تا از نوآوری های فناوری استفاده کنند. هدف از این پژوهش آشنایی با مفهوم مدیریت کیفیت جامع و مفاهیم اصلی که شاکله آن را تشکیل میدهند و همچنین آشنایی با موضوعاتی که در این خصوص در گذشته پژوهشگران با در نظر گرفتن فرضیات و متغیر های گوناگون موثر بر آن به تحقیق پرداخته اند می باشد. پس از مطاله این پزوهش درمیابیم که عوال اصلی مدیریت کیفیت جامع که شامل افزایش رضایت مشتریان، بالا رفتن کیفیت ( محصولات و خدمات) و بهبود مستمردر کلیه زمینه ها چه در داخل سازمان و چه بر روی محصولات و خدمات است ارتباط ستقیم با این مفهوم خواهند داشت.

کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت جامع، کیفیت، رضایت مشتریان، محیط رقابتی


مشاهده مقاله
439
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲