دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 71 - 89
نویسندگان : سيد محمد طباطبايي فر * و سوگل بيگدلي

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير تاب آوري سازماني بر عملكرد مالي و غير مالي در بانك توسعه صادرات ايران به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه كاركنان شاغل در اين شركت تشکيل مي دادند که بر مبناي آمار گردآوري شده تعداد اين افراد 900 نفر بود. از اين ميان، 269 نفر از فرمول شارل كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان اعضاي نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده در اين پژوهش ، پرسشنامه اي مشتمل بر 69 پرسش بود که از پرسشنامه هاي استاندارد هر متغير استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طيف 5 نقطه اي ليکرت تنظيم شده بودند. گفتني است که آناليز داده در بخش استنباطي با توجه به نتيجه آزمون اسميرنوف – كلموگروف و توزيع نرمال داده هاي جمع آوري شده از جامعه آماري، بر اساس روش همبستگي و رگرسيون و آناليز واريانس صورت پذيرفت و در پايان، يافته هاي پژوهش نشان داد که تاب آوري سازماني و كليه ابعاد وابسته به آن بر عملكرد مالي و غير مالي بانك مذكور تاثير مثبت و مستقيم دارد. گفتني است که اين پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ گردآوري اطلاعات توصيفي-پيمايشي و از نوع مطالعات اسنادي و ميداني مي باشد.

کلمات کلیدی :
تاب آوري سازماني، عملكرد كاركنان، بانك توسعه صادرات ايران


مشاهده مقاله
350
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱