دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 117 - 106
نویسندگان : سیدحسن شمس لاهرودی * و طاهره انصاری

چکیده :
امروزه بازاریابی به عنوان بخش لاینفک و هوشمندی از فرایند عملیاتی هر کسب و کاری در بازارسازی، جذب و جلب رضایت مشتری از طریق رسیدگی مناسب به امور مشتریان نقشی فعال دارد. بازاریابی از طریق پایش هوشمند بازار، و شناخت نیاز مشتریان قبل، حین و بعد از ارتباط با سازمان، دانش مدیران را در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح بهبود می بخشید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت‌های فعال مستقر در شهرک های صنعتی بوشهر، تحقیقی است توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و پرینل بخش بازاریابی و فروش شرکتهای کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی شهر بوشهر تشکیل داده و در راستای انجام پژوهش، 157 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS انجام پذیرفت و نتایج نشان داد هوش بازاریابی بر جذب مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و 75 درصد از تغییرات در سطح جذب مشتری را تبیین می نماید. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فراسازمانی و عوامل فردی ار هوش بازاریابی به ترتیب بالاترین و کمترین تاثیر را در جذب مشتری داشته است.

کلمات کلیدی :
هوش بازاریابی، جذب مشتری، کسب و کارهای کوچک و متوسط