دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 108 - 96
نویسندگان : ماریا سوری * و مراد کردی

چکیده :
هدف :. بررسی تاثیر فعالیت های کارافرینی بر گرایش کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی پارس آریان که حجم نمونه 185 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته های تحقیق: حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بانقش میانجی کشف فرصت دارد، و همچنین حمایت نهادی و روابط تجاری تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و بیانگر تأثیر معنی دار و مثبت گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش فعالیت های کارآفرینی بوده است.

کلمات کلیدی :
گرایش کارافرینی، عملکرد سرمایه گذاری جدید، فعالیت های کارآفرینی