دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 264 - 245
نویسندگان : سعید امیری * و حسین چندل

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انگیزش کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی باتأکید بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان و مدیران شرکت مهندسی و ساخت توگا تشکیل میدهند. برای تعیین حجم نمونه و روش گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و تعداد 60 نفر به‌عنوان نمونه آماری و بصورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه خلاقیت سازمانی، انگیزش کارکنان و نوآوری سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آنها به‌ترتیب 0.923، 0.971 و 0.831 به‌دست آمد. تجزیه‌و‌تحلیل دادهها به کمک دو نرم افزار SPSS 26 و Smart PLS 3 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد. رابطه متقابل هر سه متغیر، خلاقیت سازمانی، انگیزش کارکنان و نوآوری سازمانی با همدیگر مثبت و معنیدار بود. همچنین نقش میانجی انگیزش کارکنان در رابطه بین خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی تأیید شد.

کلمات کلیدی :
خلاقیت سازمانی، انگیزش، نوآوری


مشاهده مقاله
396
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲