دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحات 51 - 62
نویسندگان : داریوش جاوید * و محمداحمدی چگنی

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسي رابطه متغیرهای پژوهش در دوره زماني 1390-1395انجام شده است.جامعه مطالعاتي شامل بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه تعداد 14 بانک انتخاب شدند. سپس متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار هاي رهاورد نوين و براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه توسط نرم افزارspss19 و Eviews7 به كمك آمارهاي توصيفي و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که بین شهرت حسابرس و مدیریت کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
شهرت حسابرس، مدیریت کفایت سرمایه، بورس اوراق بهادار