دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 1 - 10
نویسندگان : احمد کرمانی * و حسن الوداری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت در سازمان بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان نیروگاه اصفهان می باشند که به تعداد 700 نفر می باشند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب می گردند. پژوهش از منظر روش شناسی، به صورت توصیفی – پیمایشی می باشد و برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (2010) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت توسط نوبخت در سال 1396 استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش با بکارگیری مدلسازی معادله های ساختاری از طریق smart Pls صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت در بین کارکنان تاثیر معنی‌ داری دارد.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت، تداعی، نیروگاه اصفهان


مشاهده مقاله
344
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱