دوره 4، شماره 2-10، بهار 1401 - جلد دوم، صفحات 278 - 263
نویسندگان : محسن کدخدائی * و مریم جعفری و شاپور صالحي فرگنی

چکیده :
نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گرددند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ايجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق اين مهم در سطح فردی و گروهی خواهد شد. هم‌چنین‌ آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به‌سزایی در ارتقای کارایی سازمان‌ها دارد. دوره‌های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت‌های موجود و تسهیل کسب‌ دانش،پرورش مهارت‌ها و توانایی‌های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل‌ می‌شود. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک تحقیق عملی – کاربردی است و براساس روش تحقيق اين پژوهش از نظر دسته بندي تحقيقات، يك تحقيق علي مي باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه معاونین شرکت توزیع برق استان تهران با تعداد50 نفر می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی می باشد. برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که طبق آن تعداد 44 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ،بمنظور سنجش فرضیه های پژوهشی از رویکرد معادلات ساختاری استفاده می گردد ضمنا برای سنجش روایی از روایی واگرا و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت.

کلمات کلیدی :
دوره های آموزش ضمن خدمت، عملکرد سازمانی، برنامه های آموزشی


مشاهده مقاله
470
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲