دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 152 - 136
نویسندگان : مهرنوش ابراهیمی * و رضا آریا فرزین

چکیده :
پژوهش علمی کوششی نظام‌مند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهش است. یکی از بخش‌های اصلی هر پژوهش علمی، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیات بیان شده توسط محقق است. انتخاب یک روش پژوهش مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می‌رساند. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی استقرایی انجام شده است، نوع داده‌های پژوهش کمی بوده و به روش پرسش نامه گردآوری شده است. از منظر روش یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری مورد پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هستند و در مجموع تعداد 42 پرسشامه پاسخ داده شد. در این پژوهش از آزمون چولگی و کشیدگی و آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده در چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول انگیزه پیشرفت بر روی تفکر استراتژیک اثر مثبت و معنا داری دارد. در فرضیه دوم تفکر خلاق بر روی تفکر استراتژیک اثر مثبت ومعنا داردی دارد. در فرضیه سوم انگیزه پیشرفت بر روی تفکر خلاق اثر مثبت ومعناداری دارد. در فرضیه چهارم تفکر خلاق بر روی تفکر استراتژیک وانگیزه پیشرفت اثر مثبت و معنا داری دارد.

کلمات کلیدی :
تفکر استراتژیک، تغییر سازمانی، پیشرفت، تفکر خالق


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱