دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 62 - 36
نویسندگان : عباس انوری *

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اصطلاح‌های بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های كاربردي است و ازنظر زمانی مقطعی بود. دوره زماني اين پژوهش از سال 1394 تا 1397 در نظر گرفته‌شده است. ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. پس از بررسي شرکت‌ها ازلحاظ ویژگی‌های يادشده، شرکت‌های مدنظر براي نمونه مطالعه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از صورت‌های مالی به كمك نرم‌افزار ره‌آورد نوين و بانك اطلاعاتي سازمان بورس و اوراق بهادار (كدال) و پایگاه‌های اينترنتي بورس گردآوري شد. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 175 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم‌افزار Eviews جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می‌دهد که ویژگی تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. ویژگی کارایی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. ویژگی تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. با توجه به نتایج، ویژگی‌های تجربه اعضای کمیته حسابرسی، کارایی اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر اصطلاح‌های بازار در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی، کارایی اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی، تجربه اعضای کمیته حسابرسی، اصطلاح‌های بازار، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار تهران