دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحات 88 - 76
نویسندگان : فرشید اصلانی و معصومه عمومی خوزانی * و زهرا فاطمی نصر آبادی و الهه ملایی

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان (150 نفر) تشکیل می دهند که 110 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Spssو pls انجام شد. یافته هاي این تحقیق نشان داد که رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. مديران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان بايد يک فرهنگ خلاقانه اي ایجاد کنند تا کارکنان پيشنهادهاي جديد خود را در زمينه بهبود بهره وری و سبک رهبری مناسب ارائه دهند و به ‌کار گيرند. برای توسعه خلاقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک پذیری آنها افزایش یابد. مدیران سازمان باید کارکنان را آموزش دهند و از توانایی ها و نظرات خلاقانه آنها برای حل مسایل سازمانی استفاده کنند. همچنین برای بهبود وضعیت ساختار در سازمان و ایجاد انگیزه کارکنان، مدیران باید از تکنیک های توسعه فرهنگی و رهبری تحولی استفاده نمایند.

کلمات کلیدی :
رهبری در ارتفاع بالا، عملکرد کارکنان، رضایت شغلی، سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان