دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 301 - 283
نویسندگان : صونا عمراهی کادیجانی * و مهدی آقاعباسی

چکیده :
ارتباطات یک مهارت بسیار مهم در مدیریت ومبنای لازم وضروری برای مدیریت کارآمد است. یک وجه مهم ارتباط درسازمان و مدیریت ارتباط میان مدیر و کارکنان است .مدیران می توانند بادر نظر گرفتن شبکه های ارتباطی مؤثر و بهبود مهارت های انسانی ازجمله توسعه ی مهارت های ارتباطی، زمینه ی مدیریت مؤثر بر بهبود عملکرد کارکنان و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمایند. همچنین دردنیای رقابتی امروز، تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان، نیروی انسانی آن و نقش تمامی آن ها در موفقیت سازمان است که این امر از رفتار نوآورانه کارکنان میّسر است. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر رفتــار نوآورانــه بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی است.جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دربردارنــدۀ کارکنــان شرکت کافه بازار می باشد. حجــم نمونــه بــا روش نمونه گیری تصادفی42نفر بر اساس فرمول کوکران بدست آمده و داده ها با پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده که روایی آن از طریق روایی واگرا و پایایی آن با پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است.داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.یافته نشان می دهد که تاثیرات متغیر مستقل پژوهش بر وابسته (رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی) معنی دار بوده و متغیر مهارتهای ارتباطی نقش میانجی بین آنها ایفا می کند.

کلمات کلیدی :
رفتار نوآورانه، عملکرد سازمانی، مهارتهای ارتباطی، کافه بازار


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱