دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحات 72 - 90
نویسندگان : سيدطاهره موسوي راد و محمد حسین شاهمرادی *

چکیده :
گردشگري به عنوان يك منبع تجديد پذير مي تواند به عنوان منبع درآمد عمده براي كشورهاي درحال توسعه و همچنين كشورهاي با نرخ تك ارزي ؛ ارزآوري مناسبي داشته باشد ؛ گردشگري تاحدي مي تواند در درآمدزايي براي مناطق مختلف مهم و ايفاي نقش نمايد كه از آن به عنوان صنعت گردشگري نام برده مي شود واين نشان از اهميت اين امر مي باشد، در اين تحقيق با روش توصيفي از نوع همبستگي سعي به بررسي گردشگری ورزشی در جهت رسیدن به بازاریابی مناسب ورزشی مي باشيم ، جامعه آماري اين تحقيق از اساتيد گروه تربيت بدني دانشگاه پیام نور کرج، دبيران گروه تربيت بدني شهرستان کرج و مربيان و كارشناسان اداره تربيت بدني منطقه مورد مطالعه مي باشد لذا از بين جامعه آماري (N= 460) مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از نوع خوشه اي اقدام به انتخاب 160 نفر به عنوان نمونه آماري نموده ايم. ابزارهاي گردآوري يافته ها در اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري شهرستان کرج و همچنين مدل راهبردي swot مي باشد، در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی به گردآوري يافته ها پرداخته شد این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از ۱ تا ۵ (خیلی کم تا خیلی زیاد) است. روایی و پايايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از روش الفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت ؛ ماحصل تحقيق را مي توان اينگونه بيان نمود كه شهرستان کرج يكي از مناطق با توانمندي هاي بكر ومنحصر به فردي مي باشد كه مي تواند مكان مناسبي براي جذب گردشگر ورزشي به اين منطقه باشد و مي توان از اين امر در جهت ايجاد بازاريابي ورزشي استفاده بهينه اي داشته باشيم كه در اين تحقيق با شناسايي ضعف ها و تهديدها سعي به توانمند ساختن و باروكردن نقاط قوت در راستاي جذب گردشگر ورزشي و توريسم ورزشي در جهت جذب بازاريابي ورزشي هستيم.

کلمات کلیدی :
گردشگري ورزشي، شهرستان کرج، بازاريابي ورزشي ،swot