دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 119 - 109
نویسندگان : مجید کرامتی مقدم *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، نقش عوامل انگیزشی رسانه¬های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه بود. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ‌های فوتبال و کارشناسان ارتباطات رسانه‌ای، همچنین مخاطبین لیگ برتر فوتبال کشور بود. نمونه پژوهش شامل 384 نفر (با تأکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکرال) بود. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه‌ای بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال، متشکل از 7 عبارت برای عوامل انگیزشی بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عوامل انگیزشی رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه در حد مطلوبی گزارش شد (0001/0=P).

کلمات کلیدی :
عوامل انگیزشی، رسانه‌های نوپدید، رویکرد 360 درجه، لیگ برتر فوتبال.