دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 55 - 66
نویسندگان : امین مرادی *

چکیده :
توسعه جوامع مستلزم وجود سازمان هایی سالم، پویا و خلاق است و لازم است تا نظام اداری کشور مانند سایر سیستم ها از سلامت مطلوب برخوردار باشد. یکی از پدیده هایی که امروزه سازمان ها را تهدید می کند ضربه های روحی و روانی است که با عنوان ترومای سازمانی مورد اشاره قرار می گیرند و منجر به ایجاد پیامدهای مخربی می گردند. ترومای سازمانی بیان می کند همانطور که در زندگی روزمره آسیب های مختلفی به روان و جسم افراد وارد می شود، سازمان ها نیز در معرض آسیب ها و ضربه های مختلفی قرار دارند. این امر ضرورت مطالعه و بررسی مفاهیم و علل ترومای سازمانی و راه های مقابله با این پدیده را نشان می دهد. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی-مروری با استناد بر مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است و درصدد بررسی مفاهیم، ابعاد و تفاوت های سلامت سازمانی و ترومای سازمانی می باشد. در این مقاله پس از بیان مقدمه، به بررسی مفهوم سلامت سازمانی، اهمیت و ضرورت، عوامل موثر و ... پرداخته شده و در ادامه با بیان مفاهیم مربوط به ترومای سازمانی(ابعاد، اهمیت و ضرورت، عوامل موثر بر آن و ...)، رابطه میان سلامت سازمانی و ترومای سازمانی مطرح شده است.

کلمات کلیدی :
رفتار سازمانی، سلامت سازمانی، ترومای سازمانی، رهبری


مشاهده مقاله
255
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲