دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 188 - 173
نویسندگان : سروناز محسنی و زینت خودآموز * و حسین فضلی و سمیرا ایمانپور پیرقلی و علی دستفروش

چکیده :
امروزه سیستم تولید به هنگام به یک فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری جامع از اصول و تکنیکهای تولید گسترش یافته است درحقیقت JIT سیستمی جامع برای کنترل موجودی های تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر هنگامی که ضرورت ایجاب کند. این سیستم اساسا بر کاهش هزینه ها از طریق حذف موجودی های انبار تمرکز دارد.به عبارت دیگر، نظام (سیستم) تولید به موقع، تفکر و نگرش نوین در اداره سازمانهای صنعتی است که با اصول، تکنیکها و روشهای خاصی، به دنبال حذف کامل اتلاف و افزایش بهره وری در تمامی فعالیتهای داخل و خارج سازمان می باشد . باوجود همه فوایدی که برای سازمان ها دارد برای بکارگیری از آن همواره محدودیت هایی پیشروی سازمان هاست.در این مقاله همواره با استفاده از جمع بندی مقالات و اطلاعات مرتبط در ادامه این مقاله در ذیل در مورد مفهوم سیستم تولید به هنگام با تاکید استفاده بیشتر سازمان ها و شرکت ها در کسب و کارهای شخصی و غیرشخصی می پردازیم.

کلمات کلیدی :
تولید به هنگام، تولید ناب، کانبان


مشاهده مقاله
136
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱