دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 38 - 16
نویسندگان : الناز فیض رفیعیان * و مازیار یساره افرا

چکیده :
ارزیابی عملکرد کسب‌و‌کار بهترین راه کسب اطلاعات جهت تصمیم‌گیری‌های سازمانی است. در این راستا با توجه به اهمیت نام تجاری در بهبود عملکرد سازمان توجه به نحوه عملکرد نام تجاری مورد اهمیت قرار می‌گیرد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد نام تجاری بر تمایل به خرید با توجه به نقش میانجی استراتژی شرکت پرداخته شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، کمی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 150نفر از مشتریان و کارکنان شرکت اسنپ تریپ میباشد. برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار PLSو SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پایایي مدل اندازه‌گیري پژوهش، به بررسي ضرایب بارهاي عاملي، ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي، روایي همگرا و روایي واگرا پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که عملکرد نام تجاری بر تمایل به خرید با توجه به نقش میانجی استراتژی شرکت، عملکرد نام تجاری بر استراتژی شرکت، استراتژی شرکت بر تمایل به خرید و عملکرد نام تجاری بر تمایل به خرید اثرگذار است.

کلمات کلیدی :
عملکرد، عملکرد نام تجاری، تمایل به خرید، استراتژی شرکت.


مشاهده مقاله
111
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱