دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 88 - 101
نویسندگان : مریم ابراهیمی ورکیانی * و وفا ارجمندی نژاد و احمد جوان جعفری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری با نقش میانجی گری بازاریابی درونی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر مشهد) است. اين تحقيق پيمايشي و از نظر هدف کاربردي مي-باشد؛ چون در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. جامعه آماری تحقیق، شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر مشهد می باشد که از مشتریان این فروشگاه ها جهت تکمیل پرسشنامه کمک گرفته می شود. با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه، براساس فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 384 نفر مشخص می شود. براساس نمونه-گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس به توزیع و تکمیل پرسشنامه می پردازیم. با توجه به متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تست شده است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسيون چند متغيره و از نرم افزارهايSPSS و PLS استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر می باشد. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که بازاریابی درونی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری فروشگاه زنجیره ای افق کوروش شهر مشهد را میانجی گری می کند. رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و بازاریابی درونی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. بازاریابی درونی بر رضایت مشتری فروشگاه زنجیره ای افق کوروش شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی :
بازاریابی درونی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتری


مشاهده مقاله
81
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳