دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 1 - 20
نویسندگان : علیرضا کامرانی * و عبدالحسین کرمپور و رامین تقی نژاد

چکیده :
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی و با هدف بررسی رابطه بین پیامدهای صادراتی و نوآوری با توجه به نقش میانجی بهره وری در بین فعالین صادراتی حوزه شیلات استان هرمزگان صورت گرفته است. براي گردآوري داده‌هاي مربوط به سنجش متغيرهاي تحقيق از سه پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق بین فعالین صادرکننده حوزه شیلات استان هرمزگان تعریف شده است. پس از اطمينان از روائي و پايائي مقياس‌هاي طراحي شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه‌ها در نمونه‌اي به حجم 133 نفر توزيع شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده و تعيين روابط بين متغيرها نيز از تکنيک مدل‌يابي معادلات ساختاري بهره گرفته شده است. همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و LISREL صورت گرفته است. طبق تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش، هر 4 فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
صادرات، پیامدهای صادراتی، نوآوری، بهره وری


مشاهده مقاله
95
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳