دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحات 1 - 11
نویسندگان : حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی *

چکیده :
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مناطقی است که همواره در مقایسه با سایر مناطق دارای رشد ضعیفی بوده و از فاصله‌های درآمدی زیاد با آنها رنج می‌برد. در مورد علل عقبماندگی و توسعهنیافتگی این کشورها مطالعات زیادی انجام شده است. در زمینه اختلاف بین توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف، مطالعات بسیاری در نهایت به نهادها به عنوان مهمترین عامل رسیده‌اند. فضـای کسـب‌وکـار متغیرهای مؤثر بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه‌هـا بـوده امـا بـر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می‌توان با تکیه بر شاخص‌های مشهور به شاخص‌هـای کسـب‌وکـار، تبیـین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه انجام داد و با بهبود این شاخص‌ها به بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت‌هـای اقتصـادی و نقش بی‌بدیل آن در کمک به بنگاه‌های اقتصادی، مقاله حاضر ضمن معرفی شاخص اخذ اعتبار کسب‌وکار و شاخص‌های حکمرانی خوب، رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب بررسی کرده است.

کلمات کلیدی :
توسعه نیافتگی، فضـای کسـب‌وکـار، شاخص اخذ اعتبار، شاخص حکمرانی خوب