دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 11 - 20
نویسندگان : الهام محمد اسمعیلی *

چکیده :
كشور ما ايران داراي فرهنگي بسيار متنوع و تاريخ كهني است و يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از حيث آثار باستاني در بيشترين دوره هاي تاريخي تمدن و فرهنگ بشر و حتي ما قبل تاريخ است. صنعت گردشگری براساس ارتباطات انسان‌ها با فرهنگ‌های متفاوت در بستر مقاصد گردشگری جریان داشته و این ارتباطات گردشگران با فرهنگ‌های متفاوت، تأثیرات مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناخت مهمترین اثرات متقابل فرهنگ و گردشگری و تاثیرات گردشگری بر فرهنگ است. اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي و با استفاده از منابع، مقالات و اطلاعات موجود انجام مي گيرد. نتایج نشان می دهد توسعه گردشگری پیامدهای ‌فرهنگی مثبت و منفی متعددی بر جامعه مقصد گردشگری دارد.

کلمات کلیدی :
فرهنگ، گردشگری، پیامدهای فرهنگی.


مشاهده مقاله
320
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱