دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 205 - 217
نویسندگان : منصوره یزدی * و مراد کردی

چکیده :
هدف: این مطالعه با هدف شناسایی شیوه ای که خوش بینی و نوآوری مصرف کنندگان (محرک های آمادگی فناوری) بر گرایش آنها به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری است مورد بررسی قرار می دهد. در واقع مسئله اصلی تحقیق چگونگی تاثیر سن بر خوش بینی ، نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 1650 که حجم نمونه 312 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای که سن بر خوش بینی ، نوآوری و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر دارد. نتیجه¬گیری: یکی از پیامدهای بازاریابی این مطالعه این است که تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست، زیرا لازم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی :
خوش بینی، نوآوری، انگیزه لذت جویانه و سودمندانه، رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری


مشاهده مقاله
329
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱