دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 42 - 52
نویسندگان : بهرام یوسفی و زهرا ثنائی فر * و رامین ندری

چکیده :
این مطالعه تأثیر استفاده از هوش مصنوعی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و اثر بخشی فعالیت¬های بازاریابی از نظر بازاریابان کالاهای ورزشی انجام شد. این تحقیق ازنظر پارادایم، چارچوب نظری و دیدگاهی، و از نوع پژوهش‌های کمی و اکتشافی بود، و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازاریابان کالاهای ورزشی بودند که براساس اطلاعات واصله از فروشگاه های آنلاین مختلف در سراسر کشور 645 نفر بودند و جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و 241 نفر با سطح خطای 5 درصد انتخاب شدند. برای بازاریابی بر اساس هوش مصنوعی از پرسش نامه ی هو و چو(2023)، پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه توسط لی و پارک (2007) و پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی کاتلر (2006) استفاده شد. نتایج نشان داد که تعاملات، اطلاعات، دسترسی و سفارشی سازی بترتیب 20/41 درصد، 50/36 درصد، 10/45 درصد و 70/65 درصد از واریانس ارتباطات یکپارچه بازاریابی را تبیین کردند. همچنین تعاملات، اطلاعات، دسترسی و سفارشی سازی بترتیب 20/51 درصد، 10/45 درصد، 20/65 درصد و 40/51 درصد از واریانس اثر بخشی فعالیت های بازاریابی را تبیین کردند. در مجموع نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی بر روی تباطات یکپارچه بازاریابی و اثر بخشی فعالیت های بازاریابی از نظر بازاریابان کالاهای ورزشی تأثیر قابل توجه و معنی داری دارد که می بایست برای بهبود بازاریابی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی :
هوش مصنوعی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، اثر بخشی فعالیت های بازاریابی، کالاهای ورزشی


مشاهده مقاله
244
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲