دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 138 - 159
نویسندگان : ناهید رادمنش * و نوشین رزمی

چکیده :
زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل موانع فرهنگ سازمانی، سرزندگی سازمانی در دانشگاه با رویکردی بر تحلیل مضمون می باشد. روش: روش پژوهش، آمیخته (کمی-کیفی)، از نوع پیمایشی می‌باشد و به صورت مقطعی انجام گرفته است، که با توجه به روش تحلیل مضمون، 14 نفر از نخبگان اجرایی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از طریق نمونه‌گیری هدفمند و برمبنای روش گلوله برفی انجام گرفته است. یافته ها: موانع سرزندگی سازمانی، پدیده محوری پژوهش است، که با استفاده از فرآیند کدگذاری داده ها که به روش تحلیل مضمون استقرایی صورت گرفته است موانع را در دو بخش مضمون اصلی و فرعی مورد تقسیم یندی قرار می دهد که در مرحله اول مضمون ها را مورد بازخوانی، دسته بندی و بازبینی قرار داده‌ایم و سپس در مرحله دوم آن ها را مورد بازبینی و تصفیه و سپس ارتباط معنایی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج: با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که برنامه‌ی چالش سرزندگی در محیط دانشگاه به شناخت عوامل مرتبط و همچنین به نقش عوامل مختلفی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در برطرف کردن کلیه موانع قرهنگی می پردازد، توجه شود.

کلمات کلیدی :
سرزندگی سازمانی، موانع فرهنگی، تحلیل مضمون


مشاهده مقاله
268
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲