دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 209 - 189
نویسندگان : زینب مرادی * و محمود فخرایی و امير آزاد ارمكي

چکیده :
مدیریت دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. سازمان ها و شرکت های پیشرو دریافتند که اساسا با به کارگیری دانش مشتری و مدیریت صحیح آن می توانند مولدتر باشند. اهمیت پرداختن به مبحث چابکی نیز در سازمان ها از ضرورت کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در مواجهه با جهان متحول و متغیر امروزی نشئت می گیرد. سرعت عرضه محصول یا ارائه خدمات به ارباب رجوعان، افزایش کیفیت محصول یا خدمات و کاهش قیمت آن، تغییرات فناوری و کاری، همگی از عواملی هستند که مدیران را برای برنامه ریزی به منظور ایجاد یک سازمان چابک و مشتری مدار ترغیب می کنند .پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی– همبستگی است، به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه‌وتحلیل از پرسشنامه استاندارد استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان شرکت فرسگال پلاست می باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه آماری این تحقیق 28 نفر به ‌دست ‌آمده است.بمنظور سنجش روایی از روایی همگرا و برای سنجش پایایی از پایایی ترکیبی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار PlS نشان داد که هر 4 فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است و بیشترین تاثیر هم مربوط به رابطه بین چابکی و ارزش طول عمر مشتری با میزان ضریب مسیر 562/. می باشد.

کلمات کلیدی :
ارزش طول عمر مشتری، چابکی سازمانی، مدیریت دانش مشتری


مشاهده مقاله
111
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱