دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحات 12 - 1
نویسندگان : صبا اعتمادی * و حمید اکبری

چکیده :
هدف از اين مقاله آزمون نقش روش شناسی کارت امتيازي متوازن در کيفيت خدمات وب سرويس ها است. يک چهارچوب کارت امتيازي متوازن براي کيفيت وب سرويسها توسط شناسايي عوامل حياتي موفقيت ارائه شده است که اهداف تجاري، شاخص ها، مقاصد و ابتکار عمل ها را ترکيب مي نمايد. چهارچوب مديريت کيفيت خدمات و کاربرد کارت امتيازي متوازن توسط يکپارچه کردن کارت امتيازي متوازن و وب سرويس ها صورت مي گيرد. سپس نمونه هاي مطالعاتي در دو سازمان در صنعت کشاورزي بررسي و چهارچوب مورد نظر مورد تست قرار مي گيرد. يافته هاي اين مطالعه اکتشافي نشان داد که فرآيند چرخشي که با استفاده از این رويکرد به منظور ارزيابي کيفيت کاربردهاي وب سرويس ها و کيفيت يکپارچگي ايجاد مي شود، نقشه استراتژي را ارائه مي دهند و نشان مي دهد چگونه اطلاعات پخش خواهند شد و بنابراين پتانسيل استفاده از وب سرويس ها مي تواند مورد توجه قرار گيرد. اين مطالعه به افراد حرفه اي اين امکان را مي دهد که سيستمي داشته باشند که بازخوردهاي به موقع، قابل مديريت، قابل اطمينان، قابل قياس و موثر از نظر هزينه را در عملکرد هاي استراتژيک خود ارائه مي دهد. کارت امتيازي متوازن توسط آزمون هاي همزمان از عملکردها در چهار چشم انداز رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي تجاري، مشتري و مالي ديدگاهي کلي از شرکتها مي دهد. تحقيقات گذشته بر استفاده از کارت امتيازي متوازن در ارزيابي اثر اقتصادي در يک شرکت تاکيد داشت. اين مقاله در خصوص نقش کارت امتيازي متوازن بر بهبود کيفيت خدمات شرکتها با استفاده از وب سرويس تمرکز مي کند. به علاوه آموخته هايي دارد که شرکت ها با توجه به آن مي توانند کيفيت خدماتي که ارائه مي دهند را بهبود بخشند.

کلمات کلیدی :
اينترنت، سطوح خدمات، مديريت کيفيت، کارت امتيازي متوازن