دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 136 - 149
نویسندگان : محمد فیروز دهقان *

چکیده :
گسترش کسب وکارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل کسب وکار الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است؛ بنابراین آگاهی از مجموعه عوامل مؤثری که این انتخاب را تحت تأثیر قرار میدهند برای مدیران و محققان از اهمیت بالایی برخوردار است. کسب وکارهای الکترونیکی با خلق ارزش منحصر به فرد، بهترین فرصتها را برای سازمانها فراهم می کنند. اما عدم رضایت مشتریان به مبادلات اینترنتی یکی از دلایل مهم عملکرد پایین این کسب وکارها به شمار می آید. بر اساس مطالعات، فعالیتهای بازاریابی الکترونیکی می تواند کمک موثری در جهت افزایش رضایت مشتریان و افزایش عملکرد کسب وکارهای اینترنتی باشد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر گرایش بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسبوکار از طریق نقش میانجی رضایت الکترونیکی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کسب وکارهای اینترنتی استان البرز می باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 350 شرکت به صورت نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزارهای SPSS 24 و Smart PLS 2 و با روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان دادند بازاریابی الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت الکترونیکی و عملکرد کسب وکارهای اینترنتی استان البرز دارد. رضایت الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کسب و کارهای اینترنتی استان البرز دارد. همچنین نقش میانجی گری رضایت الکترونیکی در رابطه بین بازاریابی الکترونیکی و عملکرد کسب و کارهای اینترنتی استان البرز مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی :
بازاریابی الکترونیکی، عملکرد کسب و کار، رضایت الکترونیکی


مشاهده مقاله
224
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲