دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 97 - 115
نویسندگان : سپیده خلفی و علي اميدي *

چکیده :
ارزيابي عملکرد بر پايه سنجش فعاليت هاي مختلف شرکت ها از جمله فعاليت مالي است. نتايج ارزيابي عملکرد مالي و مقايسه آن با شرکت هاي مشابه، مي تواند به سرمايه گذاران و تامين کنندگان مالي در اخذ راهبرد درست در ورود، ماندن يا خروج از شرکت کمک کند و از طرف ديگر به مديريت شرکت در ارزيابي درست و روشن از جايگاه شرکت در بازار کمک مي کند. ارزيابي کمک مي کند تا سنجش يک شرکت محدود به سود تنها نباشد. کيفيت و دوام سودآوري توام با رشد مثبت آن تامين کننده منافع سهامداران است. ارزيابي عملکرد و رتبه بندي کمک مي کنند تا نقش عامل انساني بعنوان رويکردهاي قضاوتي و شهودي در ارزيابي شرکت ها کم رنگ تر و در نتيجه کارايي و اثر بخشي راهبردهاي بلند مدت افزايش يابند. در اين پژوهش عملکرد مالي شرکت هاي صنعت سيمان در بورس اوراق بهادار تهران در يک دوره 5 ساله از 1396 تا 1400 بررسي و در ادامه پس از ساخت سلسله مراتب، وزن معيارها با استفاده از روش AHP محاسبه و نتايج رتبه بندي با استفاده از روش TOPSIS مشخص شد که شرکت هاي داراب‌، ممتاز کرمان و ساوه داراي رتبه بالاتر نسبت به ساير شرکت هاي سيماني از نظر عملکرد مالي بر اساس معيارهاي انتخاب شده هستند.

کلمات کلیدی :
عملکرد مالي، سازمان بورس، شرکت هاي سيماني، AHP، TOPSIS


مشاهده مقاله
338
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱