دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 21 - 33
نویسندگان : حسین بوذری * و میترا دانش پرور

چکیده :
هدف: اثر نقش ارزش ادراکی و همخوانی با خود در خود هویتی سبز و قصد تغییر خرید از دیدگاه مشتریان بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه اینترنتی جوپزی که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار خود هویتی سبز و ارزش ادراکی بر تغییر و خرید محصولات دارد. همخوانی با خود نقش تعدیل‌کنندگی در تأثیر خود هویتی سبز بر ارزش ادراکی دارد. بیشتر اینکه ارزش ادراکی نقش میانجی در تأثیر خود هویتی سبز بر قصد تغییر خرید دارد. نتیجه¬گیری: این مطالعه یکی از اولین مطالعات در ایران است که دیدگاه مصرف‌کنندگان را به‌جای تولیدکنندگان در حوزه نقش ارزش ادراکی و همخوانی با خود در خود هویتی سبز و قصد تغییر خرید در نظر گرفته است.

کلمات کلیدی :
قصد تغییر خرید، ارزش ادراکی، همخوانی با خود، خود هویتی سبز


مشاهده مقاله
330
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱