دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 33 - 41
نویسندگان : الناز چاره جو * و مهتاب شرافتی

چکیده :
هدف: این پژوهش با هدف بررسي تجربيات منفي بر ميل به اجتناب و تلافي: نقش ميانجي احساسات منفي (مطالعه موردی:پلتفرم های تحويل آنلاين غذا در شهر کرمانشاه)، انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق مشتريان پلتفرم های تحويل آنلاين غذا در شهر كرمانشاه مي باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 تخمین زده شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و Amose استفاده شد. یافته‌ها: تجربيات منفي بر ميل به اجتناب و تلافي مشتريان تأثير معناداری دارد. احساسات منفي بر ميل به اجتناب و تلافي مشتريان پل تأثير معناداری دارد.تجربيات منفي بر احساسات منفي مشتريان تأثير معناداری دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، تجربيات منفي بر ميل به اجتناب و تلافي با در نظر گرفتن نقش ميانجي احساسات منفي رابطه معنا دار دارد.

کلمات کلیدی :
تجربیات منفی، میل به اجتناب، احساس منفی، پلتفروم


مشاهده مقاله
272
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲