دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 105 - 63
نویسندگان : اکبر کریم زاده * و فهیمه ستاره

چکیده :
در اين پژوهش، تجزيه و تحليل جامعي روي، بررسی رابطه بین مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل يك دوره پنج ساله بين سال هاي 1390 الي 1394 انجام گرفت. اين پژوهش شامل پنج فرضيه مي باشد در این پژوهش سود هر سهم دوره جاری، سود هر سهم دوره گذشته، تغییرات سود هر سهم، ارزش دفتری و ارزش بازار سهام به عنوان متغیر مستقل و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. در اين پژوهش جهت طبقه بندي داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است همچنين پس از طبقه بندي داده هاي پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزارها EViews استفاده شده است. براساس آزمون فرضیات، نتایج حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین سود هر سهم سال جاری؛ سود هر سهم سال گذشته؛ تغییرات سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با متغیر وابسته چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در عین حال شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین ارزش بازار هر سهم و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

کلمات کلیدی :
مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری، چرخه عمر شرکت، بورس اوراق بهادار تهران